Algemene voorwaarden Kobalt Zwolle B.V. 

Artikel 1 - Definities 
1.1 Onder “Kobalt” wordt verstaan de besloten vennootschap Kobalt Zwolle B.V. 
1.2 Onder “afnemer” wordt verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die met Kobalt een 
overeenkomst heeft gesloten met het oog op gebruik van de faciliteiten van Kobalt. 
1.3 Onder “faciliteiten” worden verstaan: alle diensten en producten die Kobalt aanbiedt zoals, maar niet uitsluitend; Karten, Virtual Reality-activiteiten en horecafaciliteiten. 
 
Artikel 2 - Toepasselijkheid 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die Kobalt sluit, alsmede op elke deelname aan één van de faciliteiten van Kobalt. Deze voorwaarden prevaleren boven elke andere set voorwaarden die mogelijk door enig afnemer wordt gehanteerd, tenzij anders is overeengekomen. 
 
Artikel 3 - Garantieaantallen 
Voor groepsarrangementen geldt een minimum aantal deelnemers. Het minimum aantal is afhankelijk van de specifieke faciliteit die is overeengekomen. Indien er minder afnemers zijn dan het voor die specifieke faciliteit aangegeven garantieaantal dan worden tenminste de kosten voor het minimum aantal afnemers in rekening gebracht. De specifieke garantieaantallen en de bijbehorende bedragen zijn in de overeenkomsten per faciliteit opgenomen. 
 
Artikel 4 - Betaling 
4.1 Betaling dient te geschieden middels een factuur of indien anders schriftelijk is afgesproken. 
4.2 In geval van reserveringen dient 100% van de te betalen vergoeding op de dag zelf te worden betaald. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
4.3 Indien betaling na facturatie is overeengekomen dient betaling in ieder geval binnen acht 
(8) dagen na factuurdatum te geschieden. Deze termijn is fataal. 
4.4 In geval van betaling achteraf heeft Kobalt het recht administratiekosten in rekening te brengen 

Artikel 5 - Wanbetaling 
5.1 Bij niet of niet-tijdige betaling conform de hierboven omschreven fatale termijnen ontstaat er verzuim. In dat geval is de afnemer die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf per vervaldatum van de fatale termijn de op dat moment geldende wettelijke rente verschuldigd. De afnemer die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf is per vervaldatum van de fatale termijn de op dat moment geldende handelsrente verschuldigd. 
5.2 Bij niet of niet-tijdige betaling wordt de afnemer incassokosten verschuldigd. Een afnemer die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf zal kosten verschuldigd worden conform hetgeen daaromtrent is bepaald in het Besluit voor vergoeding Buitengerechtelijke Incassokosten 2012. Een afnemer die wel handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf zal kosten verschuldigd worden conform hetgeen daaromtrent is bepaald in rapport Voorwerk II. 

Artikel 6 - Annulering 
6.1 Indien door een afnemer die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf niet wordt betaald conform hetgeen is overeengekomen behoudt Kobalt zich het recht voor enige reservering te annuleren en de daadwerkelijke kosten van de annulering in rekening te brengen. 
6.2 Indien door een afnemer die wel handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf niet wordt betaald conform hetgeen is overeengekomen behoudt Kobalt zich het recht voor enige reservering te annuleren en een percentage van de ten gevolge van de betreffende reservering te verwachten omzet inclusief bedieningsgeld en BTW te vorderen, afhankelijk van het tijdstip van annulering en oplopende tot maximaal 100% van de te verwachten omzet inclusief bedieningsgeld en BTW. 
6.3 Indien een afnemer zelfstandig besluit het gebruik van enige faciliteit voortijdig te beëindigen zal geen restitutie worden verleend. 
6.4 Online reserveringen welke betaald zijn kunnen niet worden gerestitueerd er kan alleen een nieuwe datum worden gepland voor dezelfde boeking 

Artikel 7 - Veiligheid 
7.1 Het betreden van de faciliteiten van Kobalt en het omliggende terrein geschiedt op eigen risico. 
7.2 Bij het betreden van het geheel begeeft men zich welbewust in een omgeving waarin een verhoogd risico bestaat op schade, dan wel letsel. Kobalt hanteert strikte regels met het oog op het waarborgen van de veiligheid van eenieder. 
7.3 Bij het betreden van het geheel aanvaardt men een verhoogd risico, alsmede gaat men akkoord met de geldende veiligheidsreglementen. Deze reglementen worden op verscheidenen plaatsen tentoongespreid, bij elke inschrijfbalie en staan vermeld op de website van Kobalt. 
7.4 De gevolgen van het niet opvragen of niet naleven van enig veiligheidsreglement zijn voor eigen rekening en risico. 
7.5 Eenieder is verplicht te allen tijde de aanwijzingen van Kobalt op te volgen. 
7.6 Deelnemers aan activiteiten dienen ; 
– kennis genomen te hebben van de moeilijkheidsgraad, zwaarte en risico’s van de activiteiten waarop deze overeenkomst betrekking heeft ; 
– alle medische en/of conditionele bijzonderheden van zichzelf en/of degene voor wie deze overeenkomst is afgesloten schriftelijk (op het deelnemers formulier) aan de organisator te hebben gemeld ; 
– fysiek in staat te zijn om mee te doen, zonder zichzelf of anderen in gevaar te brengen. 

Artikel 8 - Aansprakelijkheid Kobalt 
8.1 Iedere aansprakelijkheid van Kobalt voor schade ( ook ten gevolge van diefstal) welke afnemers of bezoekers lijden is uitgesloten, tenzij zulks bij de wet dwingendrechtelijk is geregeld. 
8.2 Het voorgaande geldt jegens eenieder en ongeacht of de schade wordt veroorzaakt door, (maar niet beperkt tot): 
-het betreden van de activiteiten in het centrum; 
-een ongeval tijden een van de activiteiten of enig ongeval met andere afnemer(s); 
-overtreding van veiligheidsvoorschriften door enige afnemer of bezoeker; 
-omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de afnemer of bezoeker. 
8.3 In het geval Kobalt toch aansprakelijk mocht blijken te zijn dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. 
 
Artikel 9 - Aansprakelijkheid afnemer 
9.1 Afnemers (en anderen die hen vergezellen) zijn hoofdelijk aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit verlies, diefstal, of beschadiging van het bezit of eigendom van (personeel van) Kobalt en derden, alsmede voor enig letsel toegebracht aan werknemers van Kobalt en derden, ongeacht of de schade dan wel het letsel het gevolg is van enig handelen of nalaten van afnemer zelf, of anderen die zich met toestemming van afnemer op het terrein van 
Kobalt bevonden. 
9.2 Afnemer vrijwaart Kobalt voor alle aanspraken ter zake schade van derden die (mede) het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van afnemer, of anderen die zich met toestemming van afnemer op het terrein van Kobalt bevonden. 

Artikel 10 - Klachten 
10.1 Ondanks alle zorg van Kobalt kan het voorkomen dat een afnemer een gerechtvaardigde klacht heeft. Deze klacht dient in beginsel ter plaatse en direct bij de inschrijfbalie te worden gemeld. 
10.2 Mocht directe melding in redelijkheid niet kunnen worden verwacht dan dient de klacht tenminste binnen acht werkdagen na ontvangst van de diensten of van de daarop betrekking hebbende facturen schriftelijk bij Kobalt te zijn ingediend onder opgave van de feiten waarop de klachten betrekking hebben. 
 
Artikel 11 - Toepasselijk recht, bevoegde recht 
11.1 Op alle overeenkomsten gesloten met Kobalt is Nederlands recht van toepassing. 
11.2 Inzake alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is bevoegd de rechter van de vestigingsplaats van Kobalt, tenzij op grond van de wet een andere rechter dwingendrechtelijk bevoegd is.